Banner Gradjenje AD

Sistem G-3

A / Filozofija: (promišljanje o osnovnim pitanjima)
Objekti kao predmet rada, najčešće su unikatne sadržine po svom arhitektonskom i konstruktivnom rješenju, namjeni, lokaciji, naručiocu, obliku finansiranja i drugim elementima, te se za svaki konkretan slučaj definiše potrebni elaborat odnosno projekat.
Projekat realizacije obrađuje i definiše sve potrebne faze , aktivnosti i funkcije koje zajedno sa velikim brojem različitih učesnika u poslu uvezuje u najefikasniji oblik organizacije odnosa i veza do nivoa funkcionisanja koji se određuje zakonitostima kontrolisanog međuzavisnog reda - sistema.

B / Koncepcija: (način razmatranja određenih pojava)
Osnovne karakteristike sistemskog oblika vođenja investicionih projekata su:
- definisanje strukture projekta
- specifikacija sadržaja rada
- organizacija projekta
- interni i eksterni odnosi učesnika
- sinhronizacija faza i događaja u projektu

C / Strategija: (vještina, majstorija)
- upravljanje vremenom realizacije projekta
- upravljanje kvalitetom rada na projektu
- upravljanje i kontrola troškova rada
- kao i stvaranje baze podataka o realizaciji projekata za brže i tačnije analiziranje alternativnih rješenja, sagledavanje i uticaj drugih projekata na posmatrani s obzirom na tehničko-tehnološke, organizacijske, vremenske i finansijske implikacije, što sve skupa čini osnov za objektivno ocjenjivanje stanja u praćenju i realizaciji projekta.